วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านเหล่าปาเป้ด

หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ เวลา 08.30 นักเรียนจะแยกกันทำกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพัฒนาสมองโดยครูประจำชั่นเป็นผู้กำกับและอาจจะร่วมทำด้วยตามแต่โอกาส นักเรียนมีกิจกรรมพัฒนสมองมากมายและเด็กจะมีความสุขมากเมื่อมีกิจกรรมนี้